لیست قیمت سیم و کابل پرتو الکتریک

قیمت واحد سایز نام محصول
1/230/000 حلقه 1*0/5 سیم افشان
1/818/000 حلقه 1*0/75 سیم افشان
2/200/000 حلقه 1*1 سیم افشان
3/240/000 حلقه 1*1/5 سیم افشان
4/860/000 حلقه 1*2/5 سیم افشان
8/100/000 حلقه 1*4 سیم افشان
11/500/000 حلقه 1*6 سیم افشان
19/300/000 حلقه 1*10 سیم افشان
31/600/000 حلقه 1*16 سیم افشان
500/000 متر 1*25 سیم افشان
690/000 متر 1*35 سیم افشان
کابل افشان
3/450/000 حلقه 2*0/5 کابل افشان
4/960/000 حلقه 2*0/75 کابل افشان
6/060/000 حلقه 2*1 کابل افشان
8/300/000 حلقه 2*1/5 کابل افشان
13/500/000 حلقه 2*2/5 کابل افشان
19/750/000 حلقه 2*4 کابل افشان
28/000/000 حلقه 2*6 کابل افشان
460/000 متر 2*10 کابل افشان
6/750/000 حلقه 3*0/75 کابل افشان
8/050/000 حلقه 3*1 کابل افشان
11/650/000 حلقه 3*1/5 کابل افشان
18/700/000 حلقه 3*2/5 کابل افشان
27/670/000 حلقه 3*4 کابل افشان
39/860/000 حلقه 3*6 کابل افشان
655/000 متر 3*10 کابل افشان
1/090/000 متر 3*16 کابل افشان
متر 3*25 کابل افشان
2/06/000 متر 3*25+16 کابل افشان
متر 3*35+16 کابل افشان
1/080/000 حلقه 4*1 کابل افشان
15/250/000 حلقه 4*1/5 کابل افشان
24/650/000 حلقه 4*2/5 کابل افشان
35/800/000 حلقه 4*4 کابل افشان
قیمت واحد سایز نام محصول
51/500/000 حلقه 4*6 کابل افشان
867/000 متر 4*10 کابل افشان
1/420/000 متر 4*16 کابل افشان
19/500/000 حلقه 5*1/5 کابل افشان
31/400/000 حلقه 5*2/5 کابل افشان
462/000 متر 5*4 کابل افشان
650/000 متر 5*6 کابل افشان
1/090/000 متر 5*10 کابل افشان
1/700/000 متر 5*16 کابل افشان
کابل مفتول
226/000 متری 2*4 کابل مفتول
334/000 متری 2*6 کابل مفتول
474/000 متری 2*10 کابل مفتول
2/060/000 متری 3*25+16 کابل مفتول
2/640/000 متری 3*35+16 کابل مفتول
متری 4*4 کابل مفتول
595/000 متری 4*6 کابل مفتول
874/000 متری 4*10 کابل مفتول
1/465/000 متری 4*16 کابل مفتول
کابل کولری
1/030/000 حلقه 4*1 کابل کولری
11/800/000 حلقه 4*1/5 کابل کولری
11/000/000 حلقه 5*1 کابل کولری
13/660/000 حلقه 5*1/5 کابل کولری
سیم نایلون
2/650/000 حلقه 2*0/5 سیم نایلون
3/870/000 حلقه 2*0/75 سیم نایلون
4/600/000 حلقه 2*1 سیم نایلون
6/440/000 حلقه 2*1/5 سیم نایلون
10/520/000 حلقه 2*2/5 سیم نایلون