لیست قیمت سیم و کابل پرتو الکتریک

قیمتواحدسایزنام محصول
1/230/000حلقه1*0/5سیم افشان
1/818/000حلقه1*0/75سیم افشان
2/200/000حلقه1*1سیم افشان
3/120/000حلقه1*1/5سیم افشان
4/680/000حلقه1*2/5سیم افشان
7/900/000حلقه1*4سیم افشان
11/500/000حلقه1*6سیم افشان
19/250/000حلقه1*10سیم افشان
30/900/000حلقه1*16سیم افشان
497/000متر1*25سیم افشان
676/000متر1*35سیم افشان
کابل افشان
3/460/000حلقه2*0/5کابل افشان
4/960/000حلقه2*0/75کابل افشان
6/05/000حلقه2*1کابل افشان
8/300/000حلقه2*1/5کابل افشان
13/460/000حلقه2*2/5کابل افشان
19/700/000حلقه2*4کابل افشان
28/000/000حلقه2*6کابل افشان
460/000متر2*10کابل افشان
6/730/000حلقه3*0/75کابل افشان
8/040/000حلقه3*1کابل افشان
11/650/000حلقه3*1/5کابل افشان
18/650/000حلقه3*2/5کابل افشان
27/600/000حلقه3*4کابل افشان
39/760/000حلقه3*6کابل افشان
654/000متر3*10کابل افشان
1/100/000متر3*16کابل افشان
متر3*25کابل افشان
2/06/000متر3*25+16کابل افشان
متر3*35+16کابل افشان
1/080/000حلقه4*1کابل افشان
15/250/000حلقه4*1/5کابل افشان
24/650/000حلقه4*2/5کابل افشان
35/800/000حلقه4*4کابل افشان
قیمتواحدسایزنام محصول
51/500/000حلقه4*6کابل افشان
867/000متر4*10کابل افشان
1/420/000متر4*16کابل افشان
19/500/000حلقه5*1/5کابل افشان
31/400/000حلقه5*2/5کابل افشان
462/000متر5*4کابل افشان
650/000متر5*6کابل افشان
1/090/000متر5*10کابل افشان
1/700/000متر5*16کابل افشان
کابل مفتول
226/000متری2*4کابل مفتول
334/000متری2*6کابل مفتول
474/000متری2*10کابل مفتول
2/060/000متری3*25+16کابل مفتول
2/640/000متری3*35+16کابل مفتول
متری4*4کابل مفتول
595/000متری4*6کابل مفتول
874/000متری4*10کابل مفتول
1/465/000متری4*16کابل مفتول
کابل کولری
1/030/000حلقه4*1کابل کولری
11/800/000حلقه4*1/5کابل کولری
11/000/000حلقه5*1کابل کولری
13/660/000حلقه5*1/5کابل کولری
سیم نایلون
2/650/000حلقه2*0/5سیم نایلون
3/870/000حلقه2*0/75سیم نایلون
4/600/000حلقه2*1سیم نایلون
6/440/000حلقه2*1/5سیم نایلون
10/520/000حلقه2*2/5سیم نایلون